https://appliancerepair-sd.com best Appliance repair services san diego.
Od 22 marca 2013 roku każdy właściciel serwisu WWW
(w szczególności przedsiębiorcy)
musi informować internautów o tym, gdy jego strona wykorzystuje pliki cookies.

Regulamin Ciasteczka.info

 1. Dostawcą i wykonawcą usługi jest Administrator serwisu Ciasteczka.info: Aurelius Interactive Robert Kuryłowicz, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Rzemieślniczej 22 | www.aurelius.pl
 2. Poprzez "Klienta" należy rozumieć każdą osobę fizyczną lub prawną, która dokonała zakupu w ramach serwisu Ciasteczka.info.
 3. Usługa polega na dostarczeniu kodu HTML / JavaScript odpowiadającego za uruchomienie w witrynie wskazanej przez Klienta komunikatu informującego o używaniu przez tę witrynę plików cookies, wraz z możliwością jego zamknięcia (skutkującego zapisaniem tej informacji w pliku cookie użytkownika) lub otwarcia dodatkowej podstrony zawierającej szczegółowe informacje o cookies, oraz - zależnie od wybranego wariantu - wykonaniu niezbędnych prac przy witrynie internetowej Klienta w celu skonfigurowania opisanego komunikatu.
 4. Usługa jest dostępna w 2 wariantach cenowych, różniących się zakresem prac.
  1. W wariancie pierwszym o nazwie "Zrób to sam" Klient otrzymuje w postaci elektronicznej (pocztą elektroniczną) kod HTML oraz JavaScript wraz z instrukcją uruchomienia na swojej stronie WWW.
   • Klient może samodzielnie modyfikować dostarczony kod według własnych upodobań
   • Podstrona z informacjami dodatkowymi jest uruchamiana domyślnie z serwera Dostawcy usługi, ale Klient może to zmienić we własnym zakresie. Dostawca jest zobowiązany do dbałości o aktualność i jakość zamieszczonej na niej informacji, jednak nie gwarantuje utrzymania jej przez okres dłuższy niż do 31.12.2014r.
   • Dostarczony kod może być użyty tylko pod jednym adresem URL (w jednym serwisie WWW) - chyba, że Dostawca usługi wyrazi zgodę w formie pisemnej na użycie kodu w wielu adresach URL.
  2. W wariancie drugim o nazwie "Zleć to nam" usługa polega na wykonaniu całości prac związanych ze skonfigurowaniem oraz uruchomieniem komunikatu w witrynie internetowej wskazanej przez Klienta, z uwzględnieniem jego oczekiwań co do wyglądu i treści komunikatu.
   • Do prawidłowej realizacji usługi jest wymagane udostęnienie przez Klienta danych dostępowych (FTP) do serwera, na którym jest uruchomiona strona internetowa
   • Standardowo podstrona z informacjami dodatkowymi na temat cookies będzie uruchamiana z serwera Dostawcy usługi w standardowej szacie graficznej. Na życzenie Klienta Dostawca usługi bezpłatnie utworzy odpowiednią postronę w witrynie internetowej Klienta, jeżeli będzie mieć taką możliwość.
   • Dostawca usługi gwarantuje brak jakichkolwiek modyfikacji zastanego kodu Klienta, poza zakresem zlecenia. Dodatkowo, gdy wskutek implementacji komunikatu wystąpi awaria strony internetowej Klienta, Dostawca w trybie natychmiastowym ją usunie, naprawiając jednocześnie powstałe szkody.
   • Dostawca usługi gwarantuje zachowanie poufności przekazanych danych oraz ich natychmiastowego i trwałego usunięcia po wykonaniu zlecenia.
 5. Ceny obu wariantów są przedstawione na stronie głównej Ciasteczka.info i mogą ulec zmianie. Dostawca usługi nie może zmienić ceny dla usług już zakupionych
 6. Klient musi wskazać Dostawcy usługi, na jakiej stronie internetowej (pod jakim adresem URL) zostanie zamieszczony dostarczony kod.
 7. Dostawca usługi ma prawo do odmowy wyświadczenia usługi bez podania przyczyny. W takim wypadku zwróci wpłacone pieniądze Klientowi w ciagu 3 dni roboczych.
 8. Przez godziny robocze należy rozumieć godziny pomiędzy 9:00 a 17:00 każdego dnia tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Wszystkie ceny podawane w serwisie Ciasteczka.info są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT w wysokości 23%

Autorskie prawa majątkowe

 1. Dostawca usługi przekazuje autorskie prawa majątkowe Klientowi na polach eksploatacji bezpośrednio powiązanych z prawidłowym działaniem jego strony internetowej na czas nieoznaczony.
 2. Żadna z wersji usługi nie zezwala Klientowi na dalszą odsprzedaż żadnego elementu usługi (kodu, grafik, plików) lub jego udostępnienie osobom trzecim, a także utrwalania i rozpowszechniania w żadnej formie niebędącej witryną internetową Klienta, którą przedstawił Wykonawcy usługi jako własciwą do wykonania usługi.
 3. Klient ma prawo do użycia zakupionej usługi wyłącznie na jednym adresie URL (domenie, serwisie WWW). Na użycie usługi w wielu adresach URL Dostawca usługi musi wyrazić zgodę pisemną (poprzez pocztę elektroniczną). Klient musi wskazać, na jakim adresie URL będzie używać dostarczonego kodu.